Business & Services
Derivatives Trading

 

 

บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (TFEX) 


(คลิกที่รูปเพื่อไปยังหัวข้อนั้น ๆ  และคลิกที่ Go to Top เพื่อกลับมาที่ส่วนบนของหน้าเว็บ) 

 

      

 

ความหมายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) 

 


สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มูลค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่เรียกว่า สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) ที่ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     สามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546     ได้แก่   ฟิวเจอร์ส (Futures)    ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
 • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
 • อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน

 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 9 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 1. ฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)
 2. ออปชั่นของดัชนี SET50 (SET50 Index Options)
 3. ฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ (Stock Futures)
 4. ฟิวเจอร์สของทองคำ (Gold Futures)
 5. ฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures)
 6. ฟิวเจอร์สของอัตราแลกเปลี่ยน (USD Futures) 
 7. ฟิวเจอร์สของดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector Futures)
 8. ฟิวเจอร์สของยาง (Rubber Futures) 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันรมควันชั้น 3 หรือ RSS3 Futures สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ TFEX 

 

 

 

Go to top 

 

 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย  
 • ตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป 

         http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063556_lbifh.pdf

 • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน 

         http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063640_ppzby.pdf

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน)

 

******************************************************************************

 • ตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป 

          http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063023_qnrwl.pdf

 • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน 

          http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063037_mdnyp.pdf

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน)

 

******************************************************************************

 

TFEX & TCH : แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ สำหรับ Single Stock Futures

 

เรียน  ทุกท่าน 

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ขอนำส่งประกาศการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures (SSF) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการปรับปรุง Position Limit ของ SSF ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ ดังนี้

หุ้นสามัญอ้างอิง

Position Limit

(สัญญา)

เปลี่ยนแปลง

(สัญญา)

GLOBAL

44,000

+ 2,000

JAS

83,100

+ 1,400

WHA

149,500

+ 2,400

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_031108_ymrza.pdf

******************************************************

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ GULF Futures

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042053_qjgtn.pdf

******************************************************

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ BBL และ KBANK Futures

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030918_vwtdl.pdf

******************************************************

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ SCB Futures

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_112520_mnxzl.pdf

******************************************************

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ TISCO Futures

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_112543_fxulr.pdf

 

******************************************************

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้ง การปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ ของการซื้อขาย Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034924_etljg.pdf

******************************************************

 

 
 
 
การวางหลักประกัน  

 

อัตราหลักประกันของ Futures

 

ก่อนที่จะทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันก่อนอย่างน้อย 1 วันทำการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการ แล้วแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการเพิ่มมูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้า ประเภทของหลักประกัน มี 3 ประเภท คือ
 1. หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin - IM)    คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางกับบริษัทก่อน จึงจะมีสิทธิ์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้
   
 2. หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM) คือ การรักษาระดับเงินประกันขั้นต่ำในบัญชีคงเหลือเอาไว้ หากยอดคงเหลือในบัญชีเงินวางหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ลูกค้าจะต้องถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Call)
   
 3. หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM) กรณีที่ถูก Margin Call แล้วยังไม่นำมาวางภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) โดยการขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด (กรณีที่มีสถานะซื้อ) หรือซื้อตราสารอนุพันธ์ของท่านคืนจากตลาด (กรณีที่มีสถานะขายเอาไว้)

อัตราหลักประกันของ Options
 

กรณี Long สัญญา Options : จะเสียเฉพาะค่า Premium * 200 บาท (ไม่ต้องวางหลักประกัน)


Multiplier ตามประกาศของ FI Club

 

          ลูกค้าทั่วไป       ลูกค้าประเภทสถาบัน
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin - IM) 1.90 เท่า 1.35 เท่า
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM)  1.33 เท่า 1.00 เท่า
หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM)  0.57 เท่า -
 

** หมายเหตุ

 • บริษัทฯ อาจเรียกเก็บหลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่ความเสี่ยงในบัญชีลดลง ตามแนวทางปฏิบัติของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดเพื่อสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ บจ.สำนักหักบัญชีฯ สำนักงาน กลต.และ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<<<  ตรวจสอบอัตราหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ล่าสุด   
         (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน)

 

เรียน ทุกท่าน

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สินค้า KTC Futures   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

 

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

หน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สินค้า DELTA และ SAMART Futures  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030716_lvrwy.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030757_dbayi.pdf

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

หน้า

******************************************************

 

 

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับสินค้า BH Futures มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_020105_lojev.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_020133_ijyno.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042744_ijofm.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042825_suhhf.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034406_uxrcq.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034437_blelc.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ได้จัดให้มีการซื้อขายสินค้าใหม่ ได้แก่ Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures พร้อมกำหนดวันเริ่มซื้อขายของ Silver Online Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042319_qncof.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042448_zlpzg.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับสินค้า  TKN

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032649_vvkav.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032717_xxxnv.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับสินค้า BCPG Futures 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_051128_uihni.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_051204_zraon.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับสินค้า TASCO Futures  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_093222_qizbq.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_093255_tqotl.pdf

 • อัตราหลักประกันรักษาสภาพของค่าความเสี่ยงระหว่างเดือน (Inter-Month Spread Maintenance Margin) สำหรับสินค้า Gold Online Futures เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม Contract Series มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับสินค้า AMATA Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054855_wvhbf.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054953_ekmgb.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_085759_mxxcx.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_085838_kfdeu.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  สำหรับสินค้า THANI  Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_053601_dbfbr.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_053705_yvvnb.pdf

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin)

 • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 
 • http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_053807_zcwbu.pdf

 • สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 • ******************************************************

 

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า 50 Baht Gold, 10 Baht Gold, Gold-D และ Gold Online Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_052326_ugbnx.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_052506_zbova.pdf

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin)  เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 2 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 4 และ 7 สิงหาคม2563)  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน2563 (รอบ EOD) ถึง 3 กันยายน 2563 (รอบ Preliminary 7)

 • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_052707_onwym.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_050937_mznom.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_051033_osrnh.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า GULF Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน
 • http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_050308_bdkhb.pdf

 • สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

  ******************************************************

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า CKP, DELTA, EA, MEGA และ TQM

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060604_fckso.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060622_gjfyk.pdf

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 2 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม 2563) 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (รอบ EOD) ถึง 24 กรกฎาคม 2563 (รอบ Preliminary 7)

 • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060708_galhf.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043215_vvszb.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043240_ykbiv.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จำนวน 12 หุ้น ได้แก่ BPP EASTW JMT M MBK OSP THG TOA TPIPP TQM VNT WHAUP และจะเปิดให้เริ่มให้ซื้อขายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065931_bxkrd.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065948_krozh.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า MINT Futures 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041616_zgfyc.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041635_tjbrz.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า STA และ THCOM Futures  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030918_jxmfl.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030938_oufvr.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041656_fchtm.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041637_qtkjz.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034703_kehqw.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034640_fqbbh.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า COM7 Futures  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032452_ythso.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032418_vimxf.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า THAI Futures 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043713_okpvr.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043732_slcsr.pdf

 

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin)

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 (รอบ EOD) ถึง 30 เมษายน 2563 (รอบ Preliminary 7)

 • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043759_srvqy.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า BTS Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_040806_xzqif.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_040826_jwohs.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_035205_pfwuu.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_035221_loemf.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042411_wfscb.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042427_oldgf.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับ GLOBAL Futures จากการมี Corporate action 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032145_gnein.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_032202_rvyhe.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054238_gpfoi.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054217_quvls.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_112827_vimrp.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030905_pcpnv.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับ ROBINS Futures) 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_053905_svcop.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_053943_dbkln.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

******************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_031904_nwwsl.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_031952_jyknj.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_022208_evtxp.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_022252_kieqe.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_031534_binqo.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_031441_qkbik.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030727_egrgo.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030705_clygj.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_103358_yneyk.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_103433_qspcp.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_100946_dmlrk.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_093813_wpjev.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_051717_zcjmc.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_051759_nltji.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_072323_ckppj.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_072036_vvngl.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_045800_gehin.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_045740_bsmnk.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_062721_nfyxe.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_062752_mlobx.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065648_qxmkl.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065604_uqgja.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_140012_dxddd.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_140057_evgye.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_135954_jisau.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_140042_cdeeg.pdf

 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_100946_dmlrk.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_101025_cficq.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม  2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_093916_bkowi.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_094001_fgjfd.pdf

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054947_feazb.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054828_lnaov.pdf     

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

*****************************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042236_krdpu.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042307_jycek.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 ****************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

           http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_131225_nltji.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

*****************************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060911_mqloj.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060952_dnqlz.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

*****************************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042134_bfoso.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042211_yweje.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

*****************************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_154003_wnopx.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_154046_naghm.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

*****************************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_102926_sqspw.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_103029_aqxxs.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

*****************************************************************

 

Go to top