News and Activities
News

 

ปัจจุบัน “มิจฉาชีพ” หลอกลวงประชาชนในรูปแบบของการชักชวนให้ลงทุน ในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ต่าง ๆ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงจัดทำตัวอย่างพฤติกรรมที่มีลักษณะหลอกลวง เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนพิจารณาในเบื้องต้น หากพบว่ามีลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากตัวอย่าง ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง และควรศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบข้อมูล จากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ตรวจสอบอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอกโดยอ้างการลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม