News and Activities
News

เรียน ทุกท่าน

 

ขอนำส่งประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับ AMATA Futures, TASCO Futures และ TTA Futures รายละเอียดดังนี้ 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป  

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน 

 

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า