Research
Technical Report
Date / Time Type Detail Document format
03 Jul 2020
Technical Report
Technical Express.....จุด Daily Buy Signal อยู่ที่ 1,376.18 จุด.....
03 Jul 2020
Technical Report
SET Afterlunch 3 July 2020
02 Jul 2020
Technical Report
Technical Express......เงื่อนไขสำคัญ 2 ข้อที่ยังควรต้องลดพอร์ต.....
02 Jul 2020
Technical Report
SET Afterlunch 2 July 2020
01 Jul 2020
Technical Report
Technical Express...........ยังอยู่ที่การขายลดพอร์ตให้เหลือหุ้นไม่เกิน 20% ของพอร์ตการลงทุน
01 Jul 2020
Technical Report
SET Afterlunch 1 July 2020
30 Jun 2020
Technical Report
Technical Express......ยังดูไม่ดีจนกว่าจะปิดตลาดเหนือ 1,357 จุดได้อีกครั้ง.....
30 Jun 2020
Technical Report
SET Afterlunch 30 June 2020
29 Jun 2020
Technical Report
Technical Express.....Rising Gap ในกรอบ 1,225-1,357 จุดยังถือเป็นเรื่องผิดปกติ.....
29 Jun 2020
Technical Report
SBL AOT_29 June 2020