ดาวน์โหลด | แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
Form : แบบคำขอ-สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า UPDATE !!
Form : หนังสือขอทำธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท์
Form : แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า UPDATE !! (กรณีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และต้องการเปิดเพิ่มบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Form : แบบฟอร์มแจ้งการตัดบัญชีเงินฝากระบบอัตโนมัติเพื่อการวางหลักประกัน
Form : แบบฟอร์มขอถอนหลักประกัน
Form : แบบฟอร์มขอแก้ไขรหัสผ่าน (Password) / รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย (Pincode) ระบบ Internet Trading (iClick)
Form : แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูลลูกค้า
Form : แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน
SBL : สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
SBL : บันทึกแนบท้ายสัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ Update!!!
SBL : แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
Form : หนังสือขอให้ตัดบัญชีเงินฝากระบบอัตโนมัติ (ATS)