ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน