ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด นายวุฒิชัย โชคอัมพรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน และนายรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ ประธานฝ่ายวาณิชธนกิจและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนและดำเนินการวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain กับ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมโดมบริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562