มุมนักลงทุน
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
 
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ และอัตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์  
 

 

1.   ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์  มีรายละเอียดดังนี้

 

      มูลค่าการซื้อขาย

ต่อวัน       

ซื้อขายผ่าน

เจ้าหน้าที่การตลาด

ซื้อขายผ่าน

อินเตอร์เน็ต

ซื้อขายผ่าน

อินเตอร์เน็ต

   

ทุกประเภทบัญชี

 บัญชีเงินสด  

 บัญชีวางเงินสดเต็มจำนวน /
บัญชีกู้ยืม 

0 <= 5 ล้านบาท

0.2570%*

0.2070%*

0.1570%*

5 <= 10 ล้านบาท

0.2270%*

0.1870%*

0.1370%*

10 <= 20 ล้านบาท

0.1870%*

0.1570%*

0.1170%*

มากกว่า 20 ล้านบาท  

0.1570%*
หรืออัตราที่ตกลงกัน

0.1270%*
หรืออัตราที่ตกลงกัน

0.1070%*
หรืออัตราที่ตกลงกัน

* ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 

หมายเหตุ

*อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

*เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee) : บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

(2) ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) : บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

(3) ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) : บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

 

 

2.    อัตราเรียกเก็บดอกเบี้ย และ ค่าปรับในกรณีลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า มีรายละเอียดดังนี้ ​


         (1)    อัตราดอกเบี้ยเนื่องจากไม่สามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในวันครบกำหนด (T+3) ร้อยละ 21 ต่อปี และ

         (2)    ค่าปรับในกรณีลูกค้าชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า วันละ 1,000 บาท

หมายเหตุ กรณีการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้าเป็นครั้งแรกของไตรมาส บริษัทฯ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ

* ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 

3.    อัตราค่าปรับในกรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายเกินกำหนดเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 

         (1)   ค่าปรับในกรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายเกินกำหนดเวลา ล่าช้าวันละ 1,000 บาท ต่อหลักทรัพย์

                หมายเหตุ กรณีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายเกินกำหนดเวลาที่เป็นครั้งแรกของไตรมาส บริษัทฯ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ

         (2)     ค่าปรับตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

 

    ลำดับที่    

             จำนวนวันที่ผิดนัด (วันทำการ)              

        ร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์        

1

ไม่เกิน 1 วัน

0.50

2

เกิน 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน

0.75

3

เกิน 2 วัน แต่ไม่เกิน 3 วัน 1.00
4 เกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน 1.75
5 เกิน 5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน 2.50
6 เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน  14 วัน   3.75

หมายเหตุ กำหนดให้เรียกเก็บค่าปรับขั้นต่ำ จำนวน 300 บาทต่อรายการ และ ปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายการ

* ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 

4.     อัตราค่าปรับในกรณีลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาไม่ชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์

         โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (ATS)

       สำหรับการกระทำตั้งแต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปในแต่ละไตรมาส โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าปรับในอัตราครั้งละ 1,000 บาท

 

5.     อัตราค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน / โอนหลักทรัพย์ต่อรายการ  มีรายละเอียดดังนี้
 

   ลำดับที่     

                              รายการ                              

               จำนวนเงิน / รายการ (บาท)          

1

การเบิกใบหลักทรัพย์

150 บาท

2

การโอนหลักทรัพย์ไปยังบริษัทอื่น

100 บาท

 
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เบิกถอน / โอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า หากบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าปรับค้างจ่ายดังกล่าว
 
* ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
 
ดาวน์โหลด ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์  >> คลิก <<
 
► อ่านรายละเอียดประกาศบริษัทที่ 108/2559 เรื่อง การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ คลิกที่นี่
 
 
6.     อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ ดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระ และ/หรือ ผิดสัญญา  มีรายละเอียดดังนี้
 

ลำดับที่     

                              รายการ                              

              อัตราร้อยละ ต่อปี

1

อัตราดอกเบี้ยเงินวางหลักประกัน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Trading Account) 

0.90

2

อัตราดอกเบี้ยเงินวางหลักประกัน บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Trading Account) 

0.90

3

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Minimum Margin Loan for Credit Balance)

6.50
4 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในกรณีลูกค้าผิดนัด และ/หรือ ผิดสัญญา 21.00
 
* ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
 
7.     อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ผันแปรตามปริมาณการซื้อขาย มีรายละเอียดดังนี้
 

    

                             ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่คำนวณได้                      

              อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม เท่ากับ

น้อยกว่า ยอดหนี้เฉลี่ย 1 ครั้ง

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ +1%

น้อยกว่า ยอดหนี้เฉลี่ย 2 ครั้ง ติดต่อกัน

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ +2%

น้อยกว่า ยอดหนี้เฉลี่ย 3 ครั้ง ติดต่อกัน

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ +3%

น้อยกว่า ยอดหนี้เฉลี่ย 4 ครั้ง ติดต่อกัน

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ +4%

น้อยกว่า ยอดหนี้เฉลี่ย 5 ครั้ง ติดต่อกัน

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ +5%

น้อยกว่า ยอดหนี้เฉลี่ย 6 ครั้ง ติดต่อกันขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ +6%

* ทั้งนี้ ประกาศอาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

หมายเหตุ

(1) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินขั้นต่ำจะบังคับใช้กับลูกค้าทุกรายที่มียอดหนี้ย้อนหลังเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาทต่อการเปรียบเทียบในแต่ละครั้ง

(2) ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย หมายถึง ปริมาณการซื้อขายย้อนหลังเฉลี่ย 3 เดือน (Moving Average) ในบัญชี Credit Balance ทุกวันรวมกันหารด้วยจำนวนวันที่เป็นหนี้ใน 3 เดือนนั้น

(3) ยอดหนี้เฉลี่ย หมายถึง ยอดหนี้ยอดหลังเฉลี่ย 3 เดือน (Moving Average) ในบัญชี Credit Balance ทุกวันรวมกันหารด้วยจำนวนวันที่เป็นหนี้ใน 3 เดือนนั้น

(4) สำหรับลูกค้าที่มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยน้อยกว่ายอดหนี้เฉลี่ย 5 ครั้งติดต่อกันขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผันแปร หรือ เงื่อนไขในการคิดอัตราดอกเบี้ย หรือ ดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ เห็นควร