ติดต่อเรา | สมัครงาน
ติดต่อเรา
สมัครงาน

 

 

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ :
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.           02-680-5121, 5155 
โทรสาร       02-658-5629 

อีเมล์          Hr@asiawealth.co.th 

 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 
 


1. ผู้ช่วยทนายความ  
 

    คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีความสามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • มีใบอนุญาตว่าความ
 • มีประสบการณ์ว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • มีความรับผิดชอบในการงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานคดี หรือ งานประสานงานคดี สถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เกี่ยวกับแพ่ง อาญา แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น
 • ร่างและตรวจสัญญา นิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการติดต่อจดทะเบียนบริษัท
 • ติดต่อ ศาล หน่วยงานราชการ เช่น DBD และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ดูแลเรื่องเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจต่างๆ
 • ติดตามการดำเนินคดี ฟ้องร้องต่างๆ ต่อศาล

 

2. เลขานุการบริษัท (Company Secretary)  
 

    คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเป็นผู้ช่วย หรือ เลขานุการบริษัท  2  ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • มีบุคลิกดี และ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office / Zoom Meeting
 • หากผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดประชุม และ ทำรายงาน ผู้ถือหุ้น
 • จัดประชุม และ ทำรายงาน คณะกรรมการ
 • จัดทำทะเบียนกรรมการ ทะเบียนหุ้น
 • จัดเก็บสัญญา และเอกสารสำคัญของบริษัท
 • ควบคุมเอกสารออก
 • ประสานงานกับกรรมการ และผู้ถือหุ้น
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
   

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Officer)  
 

    คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและรับผิดชอบงานธุรการทั้งหมดภายในสำนักงาน
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

4. ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)

    ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขา (ศรีนครินทร์, ชลบุรี, ระยอง, ศรีราชา, สิงห์บุรี, เชียงใหม่) 
 
 

    คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ปี 2562 - 2564)
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการ


 

5. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Investment Analyst)

 

    คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี และ/หรือมี CISA หรือ CFA จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

​6. เจ้าหน้าที่บัญชี (Senior Level)
 

      คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน 
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี / ด้านภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน / โปรแกรมบันทึกบัญชี (SUN GL) 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานบัญชี / การเงินด้านธุรกิจหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


7. เจ้าหน้าที่การเงิน (Senior Level)
 

      คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี / ออกเช็ค / ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
 • งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหารเงิน , จัดทำแผนการเงินและงบประมาณได้            จะพิจารณาเป็นพิเศษ


8.  IT Network & Infrastructure

 

       คุณสมบัติ 

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Network และ Infrastructure 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินพิจารณาเป็นพิเศษ

      ​ลักษณะงาน  

 • ดำเนินแผนการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย  Broadband
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น WAN, LAN, MAN
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบปฎิบัติการ Windows Server, Linux
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบ Firewall
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • ดำเนินการช่วยเหลือ วิเคราะห์หรือเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบเครือข่ายในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ Vendor/supplier ต่างๆในโครงการ
 • ดูแลรักษา จัดทำแผนบำรุงรักษาให้กับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด


9.  รับพนักงานใหม่ (เฉพาะผู้จบการศึกษาปี 2563-2564)