ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขาประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

             http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file__qedvs.pdf

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันเพิ่ม Gold OnlineTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่02 พ.ย.2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_081611_xccux.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_081650_pcfaq.pdf

 TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_154003_wnopx.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันแจ้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

       ตามที่ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทฯ) ได้มีการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงินต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทจะเสนอขายผ่านตัวกลาง นั้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ...TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561

เรียน ทุกท่าน 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_102926_sqspw.pdf

 

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

 TFEX : ประกาศ Commission Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_083339_nupdt.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) มีผล 16 ก.ค.61

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042452_zfkal.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์เตรียมพร้อมรับแนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

         ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุมในสาระสำคัญ ...แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2560