ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ผู้แนะนำการลงทุน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

             http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054947_feazb.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย                                                                                    *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054828_lnaov.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย                                                                                   *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า