ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

เรื่อง เพื่อทราบประกาศบริษัท

ประกาศบริษัท ฉบับที่

018/2562 เรื่อง      รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาต ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม

หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิต บาลานซ์ ของบริษัท ประจำเดือน มีนาคม  2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเพ็ญประภา ตั้งธรรม Ext . 5066

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_101132_dhtqz.pdf