ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

เรื่อง เพื่อทราบประกาศบริษัท

ประกาศบริษัท ฉบับที่ 019/2562 เรื่อง รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_104134_qxims.pdf