ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน  ทุกท่าน

 

ประกาศการกำหนดจำนวนระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของ SET50 Index Options ที่มีการปรับปรุงการกำหนดจำนวนราคาใช้สิทธิ (Strike Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ทุกสัญญา (Contract Month Series) โดยสรุปได้ดังนี้

จากเดิม          At-the-money 1 series, In-the-money และ Out-of-the-money ไม่น้อยกว่า 2 series (2-1-2)
เปลี่ยนเป็น      At-the-money 1 series In-the-money และ Out-of-the-money ไม่น้อยกว่า 4 series (4-1-4)

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป