ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า THAI Futures มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043713_okpvr.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043732_slcsr.pdf

 

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 (รอบ EOD) ถึง 30 เมษายน 2563 (รอบ Preliminary 7)

 

อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043759_srvqy.pdf

 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า