ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า 50 Baht Gold, 10 Baht Gold, Gold-D และ Gold Online Futures

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_084932_frbes.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_085019_ddmiq.pdf

 

ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) เนื่องจากวันหยุดซื้อขาย 2 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563) 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน  2563 (รอบ EOD) ถึง 3 กันยายน 2563 (รอบ Preliminary 7)

  • อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_085234_wkzsy.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า