ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินค้า ดังนี้ต่อไปนี้ GLOBAL Futures (Corporate Action) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป RS Futures - มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042007_pwclq.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042038_homtl.pdf

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า