ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

ขอนำส่งประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  รายละเอียดดังนี้

•หลักประกันรักษาสภาพสำหรับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Maintenance Margin)

•หลักประกันรักษาสภาพของค่าความเสี่ยงระหว่างเดือน (Inter-Month Spread Maintenance Margin)

•หลักประกันรักษาสภาพก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้า (Spot Month Margin)

•หลักประกันรักษาสภาพของค่าความเสี่ยงระหว่างสินค้าอ้างอิง (Inter-Commodity Spread Credit)

•อัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit)

•การปรับอัตราหลักประกันที่เกิดจากการดำเนินการที่เกิดผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าอ้างอิง (Corporate Action)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_052130_lsgsg.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_052206_tpzer.pdf

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า