ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

 

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) แจ้งแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคารฯ โดยแลกกับ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคารฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และ 1 หุ้นบุริมสิทธิ ของธนาคารฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเข้าเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหลักทรัพย์ของธนาคารฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันนั้น

 

เมื่อธนาคารฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตลาดสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าฯ (TFEX) จะดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ SCB Futures 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

คลิกดูภาพขนาดใหญ่