มุมนักลงทุน
เปิดบัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 

การเปิดบัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (SBL)

 

 
เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
 
 
 1. สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด อยู่แล้ว  

  ลูกค้าจะต้องลงนามในเอกสารต่างๆ ดังนี้
 • สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์     >> ดาวน์โหลด <<
 • แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์     >> ดาวน์โหลด <<
 • บันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์     >> ดาวน์โหลด <<


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี  :  

 1. สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัท 1 ชุด  

 

 

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการเปิดบัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)  แต่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
   

ลูกค้าต้อง​เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ ก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้น  ลูกค้าลงนามในเอกสารต่างๆ ดังนี้

 • สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์     >> ดาวน์โหลด <<
 • แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์     >> ดาวน์โหลด <<
 • บันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์     >> ดาวน์โหลด <<


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี  

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และ Work Permit ของลูกค้า (กรณีต่างชาติ) หรือของผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือ ของผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า และของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ชำระราคาผ่าน ATS
 4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน  สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน,  พันธบัตร เป็นต้น

 

 

Go to Top 

  

ดูเพิ่มเติม :