มุมนักลงทุน
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 

 

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

 

สำหรับนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา


เอกสารของผู้ขอเปิดบัญชี

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และ Work Permit ของลูกค้า   (กรณีต่างชาติ)   หรือของผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือ ของผู้เกี่ยวข้อง   (ถ้ามี)   และของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า และของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ชำระราคาผ่าน ATS
 4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน  สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน,  พันธบัตร เป็นต้น


เอกสารเพิ่มเติมของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
 2. อากรแสตมป์ 30 บาท

 

สำหรับนักลงทุนประเภทนิติบุคคล


เอกสารของผู้ขอเปิดบัญชี 
 

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 5. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ (อนุมัติให้เปิดบัญชี / นโยบายการลงทุน)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบสำคัญต่างด้าว, สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
 8. หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล
 9. สำเนางบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบ(ล่าสุด) ย้อนหลัง 2 ปี
 10. สำเนาหนังสืออนุมัติจัดตั้งกองทุน (เฉพาะ บลจ.)
 11. หนังสือรับรองกองทุนย่อย (เฉพาะลูกค้าประเภทสถาบันเงินที่มีกองทุนย่อย) 

 

 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย   
 • หนังสือขอให้ตัดบัญชีเงินฝากระบบอัตโนมัติ (ATS)   
 • ดาวน์โหลด หนังสือขอทำธุรกรรมทางการเงินทางโทรศัพท์   

 

Go to Top 

  

ดูเพิ่มเติม :