เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์


 

 

เราเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่อไปนี้


 

  • บริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าและผู้ลงทุนผ่านทีมการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระบบงาน เครื่องมือบริหารการลงทุนและความเสี่ยงที่ทันสมัยและมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบที่รัดกุม
     
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการลงทุนแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนได้อย่างครบถ้วน
     
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม
     
  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในระดับสากลเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากความร่วมมือระหว่างกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)